Yongxia Shen

Yongxia
Shen
沈永霞

Email: 

shenyx@shanghaitech.edu.cn

Telephone: 

+86 021 3469 4613

Room Number: 

1B-204