Jiahe Shi

Jiahe
Shi
石嘉禾

Email: 

shijh@@shanghaitech.edu.cn

Room Number: 

1D-204

Advisor: 

Boris Houska