Qian Shi

Qian
Shi
时倩

Email: 

shiqian@shanghaitech.edu.cn

Telephone: 

+86 021 2068 5352

Room Number: 

1B-204