Students

Hongyu Chen

Hongyu
Chen
陈宏宇

Room Number: 

1D-204

Email: 

chenhy3@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Sören Schwertfeger

Research Topics: 

3D Terrain Classfication on Mobile robots

Xu Du

Xu
Du
杜旭

Room Number: 

1D-204

Email: 

duxu@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Xuhui Feng

Xuhui
Feng
冯煦晖

Room Number: 

1D-204

Email: 

fengxh@@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Research Topics: 

 • Model Predictive Control
 • Real-Time Optimization

Yujin Gu

Yujin
Gu
顾育津

Room Number: 

1D-204

Email: 

guyj@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Jie Lu

Research Topics: 

 • Optimization algorithm
 • Optimal control

Jiawei Hou

Jiawei
Hou
侯佳维

Room Number: 

1D-204

Email: 

houjw@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Sören Schwertfeger

Research Topics: 

 • Monocular Visual Odometry on the GPU
 • Mobile Navigation

Lan Hu

Lan
Hu
胡兰

Room Number: 

1D-204

Email: 

hulan@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Jie Lu

Research Topics: 

 • Optimization Algorithms

Zhijuan Hu

Zhijuan
Hu
胡志娟

Room Number: 

1D-204

Email: 

huzhj@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Andre Rosendo

Yuning Jiang

Yuning
Jiang
姜育宁

Room Number: 

1D-204

Email: 

jiangyn@@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Research Topics: 

 • Distributed Optimization
 • Model Predictive Control

Haofei Kuang

Haofei
Kuang
旷皓飞

Room Number: 

1D-204

Email: 

haofeikuang@gmail.com

Advisor: 

Sören Schwertfeger

Research Topics: 

Autonomous Mapping and Navigation with the Jackal Robots

Jiaqi (Catherine) Li

Jiaqi (Catherine)
Li
李嘉琦

Room Number: 

1D-204

Email: 

lijq@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Research Topics: 

 • Control of Autonomous Vehicles
 • Robust Control
 • Robotics

Xiaoling Long

Xiaoling
Long
龙肖灵

Room Number: 

1D-204

Email: 

laundream2013@gmail.com

Zhihai Qu

Zhihai
Qu
曲志海

Room Number: 

1D-204

Email: 

quzhh1@@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Jie Lu

Research Topics: 

Distributed Optimization Algorithm

Zeyong Shan

Zeyong
Shan
单泽泳

Room Number: 

1D-204

Email: 

shanzy@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Sören Schwertfeger

Research Topics: 

 • Robot Arms/ Mobile Manipulation
 • Robot Mechatronics and Electronics

Jiahe Shi

Jiahe
Shi
石嘉禾

Room Number: 

1D-204

Email: 

shijh@@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Xiaocheng Song

Xiaocheng
Song
宋孝成

Room Number: 

1D-204

Email: 

songxch@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Jie Lu

Research Topics: 

Optimization Algorithms

Kai Wang

Kai
Wang
王凯

Room Number: 

1D-204

Email: 

wangkai1@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Research Topics: 

 Convex Optimization,

Model Predictive Control

Xuyang Wu

Xuyang
Wu
吴旭阳

Room Number: 

1D-204

Email: 

wuxy@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Jie Lu

Ke Xu

Ke
Xu
许珂

Room Number: 

1D-204

Email: 

xuke@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Jie Lu

Research Topics: 

 • Optimal Node Placement Problem

Qingwen Xu

Qingwen
Xu
徐晴雯

Room Number: 

1D-204

Email: 

xuqw@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Sören Schwertfeger

Research Topics: 

 • Visual SLAM and Autonomous Navigation for Small Robots
 • Comparison and Evaluation of 2D and 3D Range Sensors

Yuan Yuan

Yuan
Yuan
袁远

Room Number: 

1D-204

Email: 

yuanyuan1@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Andre Rosendo

Research Topics: 

 • Shanghaitech University FPS Game (with unity)

 • Chess Detector

Yanlin Zha

Yanlin
Zha
查延麟

Room Number: 

1D-204

Email: 

zhayl@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Research Topics: 

 • Global Optimization
 • Control

Yi Zheng

Yi
Zheng
郑毅

Room Number: 

1D-204

Email: 

zhengyi1@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Boris Houska

Xiangyang Zhi

Xiangyang
Zhi
智向阳

Room Number: 

1D-204

Email: 

zhixy@shanghaitech.edu.cn

Advisor: 

Sören Schwertfeger

Research Topics: 

 • Han-eye calibration
 • Topological and Semantic Mapping